rezerwacja teatime

STATUT

Śląskiego Klubu Golfowego

w Siemianowicach Śląskich

§ 1

1. Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

2. Klub ma prawo używania nazwy w języku angielskim "The SILESIAN GOLF CLUB"

3. Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późn. zm.). oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą miasto Siemianowice Śląskie.

Do właściwego zrealizowania swych celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Klub może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 3

Celem Klubu jest:

1. prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności upowszechnienie i propagowanie gry w golfa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

2. stworzenie infrastruktury społecznej i zaplecza technicznego dla sporu golfowego, łącznie z budową pawilonu klubowego,

3. budowa, utrzymanie i konserwacja pola golfowego,

4. tworzenie i zacieśnianie więzi towarzyskich pomiędzy członkami klubu i ich rodzinami na tle wspólnych zainteresowań golfem.

§ 4

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia niektórych spraw związanych z realizacją swoich celów Klub może także zatrudnić pracowników.

§ 5

Swoje cele Klub realizuje w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności oświatowej w zakresie popularyzacji i propagowania gry w golfa,
 2. gromadzenia środków finansowych i rzeczowych na cele budowy pola golfowego, jego utrzymania i konserwacji oraz budowy pawilonu klubowego,
 3. udostępnienie pola golfowego, innych obiektów i urządzeń klubowych swoim członkom i ich rodzinom oraz osobom trzecim na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,
 4. udziałów członków we wszelkich przedsięwzięciach i pracach Klubu oraz w spotkaniach szkoleniowo-towarzyskich,
 5. inicjowanie i organizowanie kontaktów oraz podejmowanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń i popularyzacji gry w golfa.

§ 6

1. Członkiem klubu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Członkiem Klubu może być także osoba prawna z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Młodzież w wieku 16-18 lat może należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Osoby prawne mogą być włącznie członkami wspierającymi Klub. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna mająca siedzibę za granicą.

4. Osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego i nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o członkostwo Klubu na zasadach określonych w § 8 ust. 2 Statutu.

5. Dzieci i młodzież poniżej 16 - go roku życia - za zgodą swych przedstawicieli ustawowych - mogą być członkami Klubu, jednakże nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu oraz prawo głosowania na walnych zebraniach członków Klubu.

§ 7

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków założycieli,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

§ 8

1. Członkami założycielami są osoby fizyczne, które złożyły deklarację w sprawie założenia Klubu, uchwaliły Statut i wybrały komitet założycielski.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:

- złożyła deklaracje wyrażającą wolę należenia do Klubu,

- uzyskała rekomendację, co najmniej dwóch członków Klubu

3. Członkiem wspierającym Klub może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

Członkiem wspierającym może być również osoba fizyczna, o której mowa w § 6 ust. 4 Statutu.

Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu. Na walnym zebraniu członków Klubu przysługuje im tylko głos doradczy.

4. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona dla rozwoju i działalności Klubu, której godność ta zostanie przyznana uchwałą Walnego Zebrania.

5. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury prze z Zarząd Klubu zwykłą większością głosów.

§ 9

1. Utrata członkostwa Klubu następuje w wyniku:

1/ śmierci członka,

2/ zrzeczenia się członkostwa

3/ skreślenia z listy członków z powodu nie uiszczenia rocznej składki członkowskiej w terminie do 30 kwietnia danego roku,

4/ wykluczenia z Klubu z powodu działania na szkodę Klubu lub rażącego naruszenia Statutu,

5/ rozwiązania Klubu.

2. Decyzje w sprawie skreślenia z listy członków i wykluczenia z Klubu podejmuje Zarząd.

od decyzji tych przysługuje członkom odwołanie do walnego zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

§ 10

1. Członek założyciel i członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

1/ korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu z ograniczeniami wynikającymi z postanowień § 6 ust. 2 Statutu,

2/ brania udziału w walnym zebraniu członków Klubu.

3/ Uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Klubu, na których rozpatrywane są sprawy związane z jego członkostwem,

4/ korzystania z gry na polu golfowym i z innych urządzeń należących do Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd

5/ zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Klubu.

2. Członek wspierający ma prawo do udziału w walnym zebraniu członków Klubu z głosem doradczym oraz korzystania z uprawnień wymienionych w ust.1, pkt. 3-5.

§ 11

1. Członek założyciel i członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

1/ uiszczenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i w terminach ustalonych przez Zarząd,

2/ przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał walnego zebrania i Zarządu,

3/ aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Klubu.

2. Rodzaj i zakres obowiązków członków wspierających określa każdorazowo Zarząd Klubu indywidualnie dla każdego członka.

§ 12

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

2. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd Klubu, co najmniej raz w ciągu roku.

3. Na podstawie uchwały własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Klubu, zarząd zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca zwołać nadzwyczajne walne zebranie.

4. Dla ważności obrad walnego zebrania zwołanego w pierwszym terminie, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Klubu. W razie nie spełnienia tego wymogu, o ważności obrad, walnego zebrania, zwołanego w drugim terminie, decyduje Zarząd Klubu bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Klubu.

5. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów

§ 13

Walne zebranie:

 1. uchwala programy działania Klubu,
 2. a) wybiera i odwołuje Prezesa Zarządu Klubu,

b) wybiera i odwołuje pozostałych Członków Zarządu Klubu.

 1. wybiera i odwołuje Komisję Rewizyjną Klubu,
 2. zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i bilanse z działalności gospodarczej Klubu oraz podejmuje uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
 3. podejmuje uchwały w sprawie utraty członkostwa Klubu w wyniku odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu,
 4. zatwierdza sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmuje uchwały w sprawach zmiany Statutu Klubu oraz rozwiązania się Klubu,
 6. nadaje członkostwo honorowe Klubu,
 7. podejmuje uchwały w innych sprawach o podstawowym dla Klubu znaczeniu.

§ 14

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Klubu.

Kieruje działalnością Klubu, podejmuje w tym celu decyzje zgodnie z założeniami ustalonymi w Statucie i zasadami prawidłowej gospodarki a w szczególności:

a) podejmuje czynności zmierzające do realizacji celów statutowych Klubu, na podstawie programu działania i innych uchwał walnego zebrania.

b) rozpatruje deklaracje kandydatów na członków Klubu i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia do Klubu lub wydaje decyzje odmawiające przyjęcia,

c) określa rodzaj i zakres obowiązków członków wspierających Klub,

d) decyduje o skreśleniu z listy członków Klubu lub wykluczenia członków z Klubu

e) ustala wysokość i terminy uiszczania wpisowego oraz składek członkowskich,

f) podejmuje decyzje w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej Klubu,

g) zawiera i rozwiązuje umowy o prace z pracownikami Klubu,

h) zwołuje walne zebrania członków Klubu.

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

3. Zarząd składa się z co najmniej pięciu członków, wybranych przez walne zebranie Klubu w głosowaniu tajnym. Na czele Zarządu stoi Prezes.

4. Raz w roku Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności walnemu zebraniu członków Klubu i przedstawia do zatwierdzenia bilans z działalności gospodarczej.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa, a gdy Prezes Zarządu nie bierze udziału w posiedzeniu - głos jego Zastępcy.

6. W razie zdekompletowania składu, Zarząd może dokooptować do swego grona nowych członków, nie więcej jednak niż dwóch w okresie kadencji.

§ 15

Do reprezentowania Klubu i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, jego Zastępcy oraz Skarbnika lub Sekretarza. Pełnomocników ustanawia Zarząd, określając zakres ich umocowania.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli i sprawuje nadzór nad zgodnością działania Zarządu Klubu z prawem i postanowieniami Statutu.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) bieżąca i okresowa kontrola działalności finansowej Zarządu,

b) badanie bilansu z działalności gospodarczej Klubu,

c) wnioskowanie o zwołanie przez Zarząd nadzwyczajnego walnego zebrania,

d) rozpatrywanie skarg i wniosków członków Klubu,

e) wnioskowanie na walnym zebraniu członków Klubu o udzielenie absolutorium Zarządowi.

3. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez walne zebranie w głosowaniu tajnym. W razie zmniejszenia się składu osobowego. Komisja może dokooptować do swego grona nowego członka, nie więcej jednak niż dwóch w okresie kadencji

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący wyłoniony przez członków Komisji. Uchwały komisji podejmowane są większością głosów w pełnym składzie osobowym.

6. Komisja rewizyjna składa roczne sprawozdania ze swojej działalności na walnym zebraniu członków Klubu.

§ 17

Majątek Klubu powstaje

1/ ze składek członkowskich,

2/ z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3/ z dochodów z własnej działalności gospodarczej,

4/ z oprocentowania środków pieniężnych Klubu gromadzonych na rachunkach bankowych,

5/ z ofiarności publicznej,

6/ z innych wpływów i dochodów.

§ 18

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Klubu.

3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Klub może tworzyć zakłady, spółki prawa handlowego oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych

§ 19

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały walnego zebrania podjętej zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Klubu.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu.

3. Równocześnie z uchwałą o rozwiązaniu Klubu walne zebranie określi cel, na który przeznaczony jest majątek Klubu.

§ 20

Zmiana Statutu może nastąpić uchwałą walnego zebrania członków Klubu, podjętą zwykłą większością głosów.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 22

Statut został uchwalony przez członków założycieli Klubu w dniu 20 października 1994 r. w Siemianowicach Śląskich oraz uzupełniony postanowieniami Uchwały Nr 1 Walnego Zebrania Członków Klubu z dnia 12.12. 1995 r.